วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กศน.ตำบลเหล


ข้อมูลพื้นฐาน
 1.ประวัติความเป็นมา
ตำบลเหลแต่เดิมเมื่อประมาณ 100 ปี ที่ผ่านมามีคนมารับจ้างทำแร่ดีบุกกับบริษัทของชาวเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้ทำการเหมืองแร่ดีบุกตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตำบลเหล มีปากอ่าวใหญ่ออกสู่ทะเลอันดามันได้ จึงมีการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะแร่ดีบุก ต่อมาเมื่อการทำเหมืองแร่ดีบุกซบเซาลงและเลิกกิจการไป แต่คนที่มารับจ้างทำแร่ก็ไม่ได้อพยพกลับไปยังถิ่นฐานเดิม แต่ได้ตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลเหล และมีการเรียกสถานที่อยู่ว่า ปากเล และเรียกต่อ ๆ กันมาจนกลายเป็นปากเหล และเมื่อทางราชการได้จัดระเบียบการปกครองปากเหลจึงอยู่ในท้องที่ตำบลเหล มาจนถึงปัจจุบัน
       
       
1.1.สภาพทั่วไปของตำบล
เป็นที่ราบบางส่วนสลับด้วยภูเขา พื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ มีลำคลองไหลผ่าน มีแหล่งต้นน้ำธรรมชาติจากภูเขาหลายแห่ง และที่สำคัญที่สุดคือแหล่งต้นน้ำเข้รับน้ำ บ้านนกฮูก หมู่ที่ 1 ตำบลเหล ซึ่งไหลผ่านในท้องที่ หมู่ที่ 4,5,3 และจดปากอ่าวที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเหล
1.2.ที่ตั้งและอาณาเขต
          ตำบลเหลตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอกะปง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 12  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ  53  กิโลเมตร
 - ทิศเหนือ  ติดต่อตำบลโคกเคียน    อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 - ทิศใต้       ติดต่อตำบลสองแพรก   อำเภอเมือง      จังหวัดพังงา
 - ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลพลูเถื่อน  อำเภอพนม   จ.สุราษฎร์ธานี
 - ทิศตะวันตก     ติดต่อตำบลท่านา      อำเภอกะปง  จังหวัดพังงา
 
1.3.เนื้อที่
      ตำบลเหล  อำเภอกะปง จังหวัดพังงา  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 127 ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ79,375ไร่
1.4.ภูมิประเทศ
      ตำบลเหลมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาดินอยู่ทั่วไป สามารถปลูกพืชทางการเกษตรได้ ที่ราบส่วนใหญ่เป็น ดินทราย ซึ่งเสื่อม สภาพเนื่องจากผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อน มีแหล่งน้ำจำนวนมาก  เช่น  ลำห้วย ลำคลอง  หนอง ขุมเหมือง ร้าง  ฯลฯ
      - สภาพอากาศ   ค่อนข้างร้อนชื้น   มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี
      - ภูเขา   มีลักษณะเป็นภูเขาดินเตี้ย ๆ  สามารถใช้ปลูกพืชได้
 
1.5.ภูมิอากาศ
      ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฝนตกชุก เกือบตลอดทั้งปี ซึ่งแบ่งฤดูกาลได้ 2 ฤดู คือ
     1.ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม – มีนาคม
     2.ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน

1.6.จำนวนหมู่บ้าน
     ตำบลเหล มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้านโดยหมู่บ้านทั้งหมดอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   คือ
     - หมู่ที่   1     บ้านนกฮูก                 - หมู่ที่   4     บ้านช้างเชื่อ
     - หมู่ที่   2     บ้านปากเหล            - หมู่ที่   5     บ้านเล็ดตอก
     - หมู่ที่   3     บ้านในเหล               - หมู่ที่   6     บ้านสายปิหนัง
  
    
1.7.ท้องถิ่นอื่นในตำบล
    ในเขตตำบลเหลมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงรูปแบบเดียว  คือ  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
 
2.สภาพทางสังคม
2.1.การศึกษา
    - โรงเรียนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง)   2   แห่ง
2.2.สถาบันและองค์กรทางศาสนา
    ด้านศาสนา
    ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  100 %
    สถาบันทางศาสนา
    วัด   1   แห่ง

2.3.สาธารณสุข
    - สถานีอนามัย                           จำนวน   3   แห่ง
    - สาธารณสุขมูลฐานชุมชน       จำนวน   6  แห่ง
    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100  %
         

2.4.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - หน่วยบริการประชาชนตำบลเหล    จำนวน   1  แห่ง

 
3.สภาพทางเศรษฐกิจ
3.1.อาชีพ
      ตำบลเหล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา  ปาล์ม  สวนผลไม้  ได้แก่ สวนมังคุด สวนทุเรียน สวนเงาะ ฯลฯ และรับจ้างทั่วไป แต่เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ ปรับปรุงพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะสวนผลไม้ ทำให้ผลผลิตไม่ค่อยได้คุณภาพและราคาไม่ดี นอกจากนี้ การขายผลผลิตมักจะผ่าน พ่อค้าคนกลาง  ขาดการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรขาดทุนเรื่อยมา

๓.๒.หน่วยธุรกิจในตำบล
     ร้านขายของชำ             31   แห่ง  ร้านตัดผม           2     แห่ง
     -  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์         9    แห่ง
     -  โรงตีเหล็ก                     2   แห่ง
     -  ให้เช่าที่ดิน                    2   แห่ง
     -  ร้านขายอาหาร              6   แห่ง
     -  โรงซ่อมรถ                    2   แห่ง
     -  โรงอิฐ                            1   แห่ง
4.การบริการพื้นฐาน
4.1.การคมนาคม
    ในเขตพื้นที่ตำบลเหล  มีถนนสายหลักคือ  ทางหลวงหมายเลข 401 แยกจากถนนหมายเลข 4 ที่อำเภอตะกั่วป่า มาทาง ตะวันออกผ่านตำบลเหลในหมู่ที่ 2 ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีระยะทางยาวประมาณ 13  กิโลเมตร ถนนลาดยางสาย บ้านเล็ดตอก - บ้านทุ่งใหญ่  ระยะทางยาว  ประมาณ ๓ กิโลเมตร และถนนลาดยางสายบ้านในเหล  - บ้านช้างเชื่อ ระยะ ทางยาว  5 กิโลเมตร
4.2.การโทรคมนาคม
    - โทรศัพท์สาธารณะ             1       แห่ง
    - ที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว     1        แห่ง
 
4.3.การไฟฟ้า
    ตำบลเหล มีอัตราการมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่ไม่ทั่วทุกครัวเรือน  มีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 98 ส่วนที่เหลือในขณะนี้ อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจเพื่อดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
4.4.แหล่งน้ำธรรมชาติ
    - คลอง              2     สาย
    - น้ำตก              2    แห่ง
 
4.5.แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    - ประปาหมู่บ้าน     3             แห่ง
    - ฝายน้ำล้น           4             แห่ง
    - ถังเก็บน้ำฝน        6            แห่ง
    

5.สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
  - วัดนารายนิการาม

  - ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอกะปง
 
  - แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติป่าต้นน้ำ ม.1 ต.เหล (เข้รับน้ำ)
 
  - แหล่งโบราณคดีเขาเวียง (เขาพระนารายณ์)


   - ทะเลหมอกภูตาจอ

   - น้ำตกโตนต้นหมาก

 


ชื่อคณะกรรมการ กศน.ตำบล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->ชื่ออาสาสมัคร กศน.
        1.นางสาวเกศรินทร์     คงแป้น
 
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
        1.นางสาวเกศรินทร์   คงแป้น
          2.นางสาวฐานันดร    เจนกลาง
          3.นางนวพร               คำฤาชัย
 
รายการทรัพยากรและกิจกรรมที่มีไว้บริการ

ที่
ชื่อกิจกรรม
จำนวนทรัพยากร
กิจกรรมย่อยที่จัด
วันเวลาที่ให้บริการ
1
ห้องสมุด
หนังสือ        เล่ม
2.
ศูนย์ ICT
คอมฯ         เครื่อง
3.
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ในความรับผิดชอบ

ที่
ชื่อแหล่งเรียนรู้
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
ชื่อผู้ให้บริการ
ประเภทความรู้ที่บริการ

ข้อมูลทั่วไปของตำบล…………………
การปกครอง………………..
อาชีพ.........................
จำนวนประชากร แยกชายหญิง รวม ………………..
จำนวนประชากรแยกตามวุฒิการศึกษา....................
สถานที่สำคัญ โรงเรียน............แห่ง วัด............มัสยิด.............สถานีอนามัย.........แหล่งท่องเที่ยว...........
ผลผลิตที่สำคัญ...................


ผลการดำเนินงานการศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่..........................................................

ระดับ
เวลาพบกลุ่ม
สถานที่พบกลุ่ม
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
ชาย
หญิง
จำนวนวิชาที่ลงทะเบียน
รายชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประถมศึกษา


มัธยมศึกษาตอนต้น


มัธยมศึกษาตอนปลาย


ผู้ไม่รู้หนังสือ


ผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แผน
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม
เป้าหมาย/คน
งปม.ที่ได้รับ
ชาย
หญิง
รวม
งปม.ที่ใช้
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
จำนวนชั่วโมง
สถานที่
วันที่ดำเนินการ
เครือข่าย/แหล่งสนับสนุนอื่นๆ
ทักษะอาชีพ


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน


ทักษะชีวิต

ผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แผน
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม
เป้าหมาย/คน
งปม.ที่ได้รับ
ชาย
หญิง
รวม
งปม.ที่ใช้
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
จำนวนชั่วโมง
สถานที่
วันที่ดำเนินการ
เครือข่าย/แหล่งสนับสนุนอื่นๆ
พัฒนาสังคมชุมชน


เศรษฐกิจพอเพียง


ส่งเสริมการอ่านผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แผน
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม
เป้าหมาย/คน
งปม.ที่ได้รับ
ชาย
หญิง
รวม
งปม.ที่ใช้
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
จำนวนชั่วโมง
สถานที่
วันที่ดำเนินการ
เครือข่าย/แหล่งสนับสนุนอื่นๆ
การศึกษาตามอัธยาศัย


กิจกรรมพิเศษ